ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ BIRDSPHOTOGRAPHER.COM

Страни

Чл. 1.

Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между сайта BirdsPhotographer.com, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://birdsphotographer.com съгласие с Общите условия, наречено по-долу за краткост „Клиент“, от друга.

Дефиниции

Чл. 2.

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.            „Уебсайт“ („website“)

е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.            „BirdsPhotographer

(www.birdsphotographer.com) е правен портален уебсайт (портал) – виртуален правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на BirdsPhotographer.com или на други сървъри, извън контрола на BirdsPhotographer.com.

3.            „BirdsPhotographer-МАГАЗИН“

е уебсайт с функционалност и на електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него фотографии, който е съставна и обособена част от BirdsPhotographer.

4.            „IP Адрес“ („IP address“)

е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

5.            „Клиент“

е физическо или юридическо лице, което по електронен път се е регистрирало в www.birdsphotographer.com, като по този начин e приело настоящите общи условия  и е изразило съгласие за сключване на договора.

8.            „Информация за клиент“

е обособена част от уебсайта BirdsPhotographer, изпращаща информация на електронната ни поща, изискуема от BirdsPhotographer при сключване на договора и съхранявана при BirdsPhotographer. Същата информация е само и изключително за фирмени цели и няма да бъде предоставяна на трети лица, освен в уредените от Закон случаи.

9.            “Фотография”

е стоката която се предлага за продажба в „BirdsPhotographer-МАГАЗИН“.

Регистрация

Чл. 3.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в BirdsPhotographer-магазин фотографии, Клиентът трябва:

1.            Да е въвел коректни данни при потвърждаване на поръчката си в  електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.birdsphotographer.com.

2.            Да се е съгласил с настоящите Общите условия по начина, описан в чл. 4.

Съгласие

Чл. 4.

(1) С електронната си поща, регистрирана при успешна поръчка през електронния магазин всяко ползващо услугите на birdsphotographer.com лице може да поиска или да се откаже от възможността да ползва предоставяните от birdsphotographer чрез birdsphotographer-магазин ресурси и услуги с нарочно електронно волеизявление по реда описан в ал. 2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия регистрираното в www.birdsphotographer.com лице може да ползва предоставяните от BirdsPhotographer чрез birdsphotographer-магазин ресурси и услуги, счита се обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
(2) С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на виртуалния бутон „Продължи“ Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра на BirdsPhotographer чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. BirdsPhotographer съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, имената на киента, неговия адрес, валиден телефон и е-mail, тази информация е необходима, както за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор, така и за изпращането и получаването за закупената от него фотография. BirdsPhotographer не съхранява информация за банковите и картовите тайни на клиента.
(3) За всяка заявка за покупка между Клиента и BirdsPhotographer въз основа на тези Общи условия се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Общи условия.
(4) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Рамковия договор, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване фотография.

Публикуване на информация за фотографиите в BirdsPhotographer магазин

Чл. 5.

(1) BirdsPhotographer публикува на адрес http://www.birdsphotographer.com кратко описание и цена на всяка от фотографиите, които могат да се закупят чрез BirdsPhotographer магазин.

(2) Възможните размери, в които снимките ще бъдат отпечатани, са описани чрез стандартната метрична система за размери на хартия – А1, А2, А3, А4. В зависимост от аспекта на снимката, крайните размери обаче може да варират и за това цифрите трябва да се приемат като ориентировъчни:

1.            A1 – 20/30 см

2.            A2 – 30/40 см

3.            A3 – 40/60 см

4.            A4 – 60/90 см
Публична покана

Чл. 6.

(1) Публикуването на описание и цена на фотография в BirdsPhotographer-магазин е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 7 начин.

Извършване на заявление за покупка

Чл. 7.

(1) Клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в BirdsPhotographer-магазин фотографии след като избере фотографиите и количествата, които желае да закупи.
(2) Волеизявлението за закупуване на фотография от BirdsPhotographer-магазин се счита за извършено след натискане на бутона за съответния тип плащане – PayPal, ePay.bg или наложен платеж, като се приема че клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане или попълването на данни за наложения платеж.
(3) При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за BirdsPhotographer не възниква задължение за сключване на договор с Клиента и изпълнение на поръчката.

Сключване на индивидуален договор

Чл. 8.

(1) Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от BirdsPhotographer на извършеното при условията на чл. 7 заявление за покупка.
(2) Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до електронна пощенска кутия на Клиента
(3) Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на фотографията предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка.

Цени

Чл. 9.

(1) Всички цени са крайни и в български левове. А за чужбина, преизчислени в щатски долари и/или евро, съгласно банковия курс на БНБ за деня на приемане на заявката.
(2) Указаните на уебстраницата на BirdsPhotographer-магазин цени на отделните фотографии са за единично количество и не включват разходите за доставка.

(3) Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на фотографията към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в чл. 7.

Време и начини на плащане

Чл. 10.

(1) Цената по чл. 9 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини :

1.            В брой /наложен платеж/ при получаване на фотографията от Клиента или от трето лице от името на същия.

2.            По банков път на посочена от BirdsPhotographer сметка, включително съгласно условията и начините на разплащане посредством ePay.bg и PayPal.

3.            С кредитна или дебитна карта.

4.            По друг указан на уеб страницата на BirdsPhotographer-магазин начин.

(2) При плащане по банков път, с кредитна карта или чрез системата ePay, доставката се извършва след заверяване сметката на BirdsPhotographer.

(3) При заявени за покупка фотографии на стойност над 100 лв. плащането се извършва предварително от Клиента.

Права и задължения на страните

Чл. 11.

(1) BirdsPhotographer се задължава:

1.            Да прехвърли на Клиента собствеността върху еднократната отпечатка на заявената за покупка фотография.

2.            Да положи усилие еднократната отпечатка на заявената от клиента за покупка фотография да е максимално близка като кадриране и цветове до фотографията, поместена в BirdsPhotographer-магазин. Въпреки това е възможно е да има леки различия, поради намесата на трети лица при самото отпечатване на фотографиите във фотостудиото.

3.            Да достави в срок заявената за покупка фотография.

4.            Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 12.

(1) Клиентът се задължава:

1.            Да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка.

2.            Да плати цената на фотографията.

3.            Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива.

4.            Да осигури достъп и възможност за получаване на фотографията

5.            Да получи фотографията.

(2) Клиентът следва:

1.            Да не подава фиктивни заявки или друга информация.

2.            Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

3.            Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

4.            Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, който не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

Доставка

Чл. 13.

(1) Заявената за покупка фотография се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

1.            До 14 работни дни – за страната (България).

2.            Достатъчен според обстоятелствата период – за чужбина (извън България).

(2) Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече:

1.            При плащане в брой – от момента на сключване на договора при условията на чл. 8.

2.            В случаите на чл. 10, ал. 2 – от момента на заверяване на сметката на BirdsPhotographer.

(3) Фотографията се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

(4) срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на BirdsPhotographer с предаването на фотографията, подходящо опакована съобразно вида й за доставка на съответната спедиторска компания избрана на клиента и/или BirdsPhotographer.

Предаване на фотографията

Чл. 14.

(1) Фотографията се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
(2) В случаите на чл. 10, ал. 1, т. 1 фотографията се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

(3) При предаване на фотографията Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
(4) При отказ извън случаите по чл. 15, ал. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на фотографията. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети BirdsPhotographer за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на фотографията, настъпили в следствие на отказа.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на фотографията в този срок, BirdsPhotographer се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка фотография. Клиентът може да потвърди желанието си да получи фотографията и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 15.

(1) Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него фотография, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

1.            При транспортирането фотографията е повредена.

2.            BirdsPhotographer не е спазил срока за доставка, а именно не е предал в срока, фотографията на съответната спедиторска компания, избрана от клиента и/или BirdsPhotographer.

(2) BirdsPhotographer не може да бъде отговорен и да отговаря за щети при недоставена в срок фотография или доставена такава с дефекти от страна на спедиторската компания, като клиента си запазва правото да върне фотографията, ако желае при наличие на такива обстоятелства.

(3) Отказ за получаване на фотографията при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи по чл. 14, ал. 3.

Лични данни

Чл. 16.

(1) BirdsPhotographer полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, BirdsPhotographer може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
(3) BirdsPhotographer има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на фотографии и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@birdsphotographer.com

(Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите)
(4) Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за BirdsPhotographer. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

Чл. 17.

BirdsPhotographer се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

1.            Е получил изричното съгласие на Клиента.

2.            Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

3.            BirdsPhotographer е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Разваляне на договора

Чл. 18.

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Отговорност

Чл. 19.

BirdsPhotographer не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на BirdsPhotographer – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на BirdsPhotographer, както и проблеми с доставките следствие по вина на спедиторската компания.

Обезщетения

Чл. 20.

(1) Клиентът е длъжен да обезщети BirdsPhotographer и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
(2) Клиентът е длъжен да обезщети BirdsPhotographer за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Арбитраж

Чл. 21.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съответните граждански съдилища в РБългария.

Писмена форма

Чл. 22.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на BirdsPhotographer и др.подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 23.

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл. 24.

Всички права на интелектуална собственост върху елементите на BirdsPhotographer-магазин принадлежат на BirdsPhotographer, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл. 25.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно правилата на Условията за ползване на предоставяните на членовете на BirdsPhotographer услуги (http:// www. birdsphotographer.com) и разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия влизат в сила от 16.03.2010 г. като BirdsPhotographer си запазва правото да ги променя без предизвестие, като ги обявява на страницата си.


към началото